Foundation-Advance/portfolio CommDe / Soa+D KMUTT /MUIC/SU ศึกษาต่อต่างประเทศ

Notice

คอร์ส
• เตรียมพื้นฐานศิลปะ และงานออกแบบ
• เตรียมพื้นฐาน สถาปัตยกรรม และออกแบบผลิตภัณฑ์
• เตรียมพื้นฐาน เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
• เตรียม Portfolio  INDA / COMMDE / KMUTT / วิทยาลัยนานาชาติ ศิลปากร  / IDD  TU

คุณสมบัติของผู้เรียน
• เป็นนักเรียนเทียบเท่า ชั้น  มัธยม 1-6
• ต้องการศึกษาทางด้านศิลปะ – ออกแบบ และ สถาปัตยกรรม

ลักษณะการเรียนการสอน
• ให้งานแยกรายบุคคล และติดตามความก้าวหน้ารายบุคคล
• เรียนพื้นฐานตาม Step (แยกหลักสูตรออกเป็น วิชา Drawing , Design (Interior/Graphic) , Architect)

การเลือกวันเรียน
สามารถเลือกได้ ในวันที่วงกลมไว้ในปฏิทิน และมาเรียนวันเริ่ม – และเรียนให้จบภายในวันจบให้ทัน

แนะนำ
• หากน้องต้องการเรียน Design ไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะ หรือ มีมาน้อย แนะนำให้เรียน Drawing
• หากต้องการเรียน Architect ก็สามารถเริ่มที่พื้นฐาน สถาปัตยกรรม ได้เลย


คอร์สนี้ สำหรับน้องๆที่เน้นสอบหลักสูตรนานาชาติ เช่น INDA หรือ SOA+D หรือ เตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ
หรือต้องการเน้นทำคะแนน CUTAD
และเน้นการทำ PORTFOLIO แบบ Individual Projects โดยมีการดูแล
และสอนวิธีคิดงานแบบเป็นระบบ จนเสร็จเป็น Projects ที่สมบูรณ์แบบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………….