จะเรียนออกแบบ”ต้องรู้” [ตอน1] คณะออกแบบมีที่ไหนบ้าง(ที่ยอดฮิตในBKK)

เรื่องที่สำคัญที่สุดของการเรียนออกแบบ ที่เราควรจะตอบตนเองได้เป็นเรื่องแรกๆคือ
“เราจะเรียนสาขาไหน”
“เราอยากเรียนมหาลัยไหนบ้าง”

แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ ไม่รู้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ละคณะ มีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันเลย
และไม่รู้ว่าเรียนเหมือนกันไหม
แต่ที่แน่นอน “ทุกที่ สอบตรงทั้งหมด ไม่มีแอดมิดชั่น และใช้วิชาสอบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

แต่วันนี้ เราจะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย

เรื่องคณะออกแบบ “มีที่ไหนบ้าง” ในประเทศ หาก Scope เฉพาะมหาวิทยาลัยรัฐ
ที่อยู่ใน กทม.และ Scope เฉพาะที่ๆมีคนสอบเข้ามาก รวมถึงตลอด 12 ปีที่ผ่านมา
มีคนถามถึงเยอะพอสมควร ก็พอที่จะจำแนกเป็นมหาวิทยาลัย และ สาขา-ภาควิชาต่างๆได้ดังต่อไปนี้

—————————————————————————-

มหาวิทยาลัยศิลปากร
• คณะมัณฑนศิลป์
ถือว่าเป็นสถาบันที่สอนทางด้านออกแบบที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ
ก่อตั้งโดย อ.ศิลป์ พีระศรี เปิดสอนเมื่อปี 2499  โดยปัจจุบันมี 7 ภาควิชา

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
4. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
5. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
6. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
7. สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

วีธีการสอบเข้า : รับตรงเท่านั้น

• คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
เป็นคณะที่สอนทางด้านศิลปะสมัยใหม่คณะแรกของประเทศ
ก่อตั้งโดย อ.ศิลป์ พีระศรี

วีธีการสอบเข้า : รับตรงเท่านั้น

• วิทยาลัยนานาชาติ
• หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
(หลักสูตรระดับปริญญาตรี) วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Birmingham City สหราชอาณาจักร
ในด้านหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล หลังจากจบการศึกษา
นักศึกษาจะได้รับปริญญาตรีจากทั้งสองสถาบัน

วีธีการสอบเข้า : รับตรงเท่านั้น
—————————————————————————-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีคณะโดยมีภาควิชา-สาขาวิชา ที่สอนทางด้านออกแบบอยู่ 3 คณะ

• คณะ ศิลปกรรมศาสตร์
เปิดสอนมาเมื่อปี 2526
โดยปัจจุบัน ภาควิชาที่ทำการเรียนการสอนศิลปะ-ออกแบบ มีดังต่อไปนี้

- ภาควิชานฤมิตศิลป์ (Creative Arts)
สาขาวิชาเรขศิลป์ Graphic
สาขาวิชานิทรรศการศิลป์ Exhibition
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นฯ Fashion
สาขาวิชาหัตถศิลป์ Craft / Ceramics
โดยทุกภาควิชาเวลาสอบเข้า สอบแยกไม่ได้สอบรวม

วีธีการสอบเข้า : รับตรงเท่านั้น

- ภาควิชาทัศนศิลป์ (Visual Arts)
เน้นสอนทางสายจิตรกรรม จะขอยกไปอธิบายแยกต่างหากภายหลังครับ

วีธีการสอบเข้า : รับตรงเท่านั้น

—————————————————————————-

• คณะครุศาสตร์
ศิลปศึกษา Art Education
เน้นผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นครู-อาจารย์สอนศิลปะ โดยบัณฑิต สามารถประกอบอาชีพ
เป็นนักออกแบบ และศิลปิน หรือเลือกศึกษาต่อทางด้านออกแบบได้ภายหลัง

วีธีการสอบเข้า : รับตรงเท่านั้น

—————————————————————————-

• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การออกแบบนิเทศศิลป์ COMMDE (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสถาปัตย์ เราได้อธิบายแยกในบทความ “จะเข้าสถาปัตย์ ต้องรู้” ไปแล้ว
โดย COMMDE เป็นสาขาออกแบบ สองมิติ เพียงสาขาเดียวที่อยู่ในคณะสถาปัตย์
(ไม่นับภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม)
โดยการสอบเข้าจะแยกรับในระบบนานาชาติ ซึ่งเราจะกล่าวในตอนต่อๆไป

วีธีการสอบเข้า : รับตรงเท่านั้น
—————————————————————————-

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว ประสานมิตร)
• คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
- วิชาเอกการออกแบบการสื่อสาร
- วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์
- วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น
- วิชาเอกศิลปะเครื่องประดับ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
- วิชาเอกเซรามิกส์
- วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม
- วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์ (จิตรกรรม)

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาศิลปศึกษา

วีธีการสอบเข้า : รับตรง / รับตรงโควต้าฯ
—————————————————————————-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คณะศิลปกรรรมศาสตร์
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (แฟชั่นและสิ่งทอ)

วีธีการสอบเข้า : รับตรงเท่านั้น

—————————————————————————-

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ ::
3D-Based Communication Design
สาขาวิชานิเทศศิลป์ :: Communication Design
สาขาวิชาภาพยนต์และวิดีโอ ::  Film and Video
สาขาวิชาการถ่ายภาพ ::  Photography
สาขาวิชาจิตรกรรม :: Fine Arts Program in Painting
สาขาวิชาประติมากรรม ::  Sculpture
สาขาวิชาภาพพิมพ์ :: Printmaking

วีธีการสอบเข้า : รับตรงเท่านั้น

• คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
ครุศาสตร์การออกแบบ (5ปี)

วีธีการสอบเข้า : รับตรง รับตรงโควต้า รับแอดมิดชั่น
—————————————————————————-

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- การออกเบบนิเทศศิลป์ (CommDes) (หลักสูตรนานาชาติ)

• โครงการร่วมฯ (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ)
สาขาวิชามีเดียอาตส์Media Arts ซึ่งมีวิชาเอกแยกดังต่อไปนี้
1. การออกแบบกราฟิก
2. แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
3. การออกแบบภาพยนตร์
—————————————————————————-
มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC)
มีสาขาแยกดังต่อไปนี้
1. Communication Design
2. Animation Production
3. Film Production

—————————————————————————-
หรือง่ายๆ เรามาดูตารางที่พี่ทำให้ดูง่ายๆสุดๆดีกว่า (บางคณะ ชื่อภาควิชา เรียกไม่เหมือนกัน แต่เรียนเหมือนกัน)
• ตาราง ออกแบบสองมิติ **** กดคลิกที่ภาพเพื่อขยาย ****


• ตาราง ออกแบบสามมิติ **** กดคลิกที่ภาพเพื่อขยาย ****

เมื่อได้ดูตารางแล้ว ถ้าเรายังจำชื่อภาควิชาไม่ได้ ก็ย้อนไปดูด้านบน
เพราะแต่ละชื่อเรียกของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น เรียกไม่เหมือนกัน
แต่พี่ดูจากตลาดแรงงาน และวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
และภาพรวมของบัณฑิตที่จบมา เค้าทำอะไรบ้าง?
—————————————————————————-

เมื่อเราได้รู้แล้วว่า สาขาวิชาที่เราอยากเรียน มีที่ไหนบ้าง
เราก็อาจจะตอบกับตนเองได้เคลียร์ขึ้นว่า เราจะ List รายชื่อมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าที่ไหนบ้าง
เบื้องต้น พี่แนะนำให้เลือกไว้ในใจไม่เกิน 7 ที่ แล้วค่อยศึกษาว่า ในแต่ละที่ เค้าใช้อะไรสอบบ้าง
เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวได้ทันในอนาคต

คอยพบกับ “ จะเรียนออกแบบ”ต้องรู้” ในตอนต่อๆไปครับ ว่า ที่ไหน ใช้อะไรสอบบ้าง

—————————————————————————-—————————————————————————-

อ่าน จะเรียนออกแบบต้องรู้

ตอนที่ 1 คณะออกแบบมีที่ไหนบ้าง http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2666
ตอนที่ 2  คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร ใช้อะไรสอบบ้าง? http://artstucafe.com/wordpress/?page_id=2725

บทความทั้งหมด เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้เขียน หากสนใจเผยแพร่ กรุณาติดต่อ
www.facebook.com/artstudiopage 

—————————————————————————-—————————————————————————-